w y s z u k i w a r k a _     

E-Adwokat.com
PONIEDZIAŁEK
5 czerwca
2023

&

Jak umieścić kancelarię
w portalu E-Adwokat.com@

Definicje


@

Zbiór przepisów


@

Wykonywanie zawodu adwokata


@

Izby adwokackie


@

Naczelna Rada Adwokacka


@

Okręgowe Rady Adwokackie


@

Aplikacja adwokacka


@

Etyka adwokacka


@

Regulaminy adwokackie


@

Inflacja


@

Stawki ryczałtów i diet


@

Wynagrodzenia


@

Stawki kilometrowe


@

Odsetki ustawowe


@

Odsetki od zobowiązań podatkowych


@

Tabela podatkowa 2023


@

Składki ZUS


@

Odprawy


@

Urlopy


@

Czas pracy


@

Ważne informacjeCzy zdecydowałbyś się na rozstrzygnięcie sporu na drodze sądowej ?Zdecydowanie tak


Myślę, że tak


Zdecydowanie nie


Polskie uregulowania karno-prawne mnie nie satysfakcjonują


To zbyt drogi interes


Nie wiem


Nie mam zdaniaBaza kursów walut
jest pusta.

$  pełna tabela  $
+
Z b i ó r    p r z e p i s ó w

Dz.U. 1982 Nr 16 poz. 124
USTAWA z dnia 26 maja 1982 r.
Prawo o adwokaturze

Dział I
Przepisy ogólne

Art. 1.

1.  Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

2.  Adwokatura zorganizowana jest na zasadach samorządu zawodowego.

3.  Adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych podlega tylko ustawom.

4.  Tytuł zawodowy "adwokat" podlega ochronie prawnej.


Art. 2.

Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich.


Art. 3.

Zadaniem samorządu zawodowego adwokatury jest:

1)  tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury,
2)  reprezentowanie adwokatury i ochrona jej praw,
3)  sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu adwokata,
4)  doskonalenie zawodowe adwokatów i kształcenie aplikantów adwokackich,
5)  ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,
6)  sprawowanie zarządu majątkiem samorządu adwokackiego i rozporządzanie nim.


Art. 4.

1.  Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, o racowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

2.  Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym.

3.  Przez jednostkę organizacyjną rozumie się organ państwowy lub samorządowy, osobę prawną, organizację społeczną lub polityczną oraz inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej.


Art. 4a.

[1.  Adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce cywilnej, jawnej lub partnerskiej z wyłącznym udziałem adwokatów lub adwokatów i radców prawnych, albo w spółce komandytowej, w której komplementariuszami są wyłącznie adwokaci lub adwokaci i radcowie prawni, przy czym wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej.]

<1.  Adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, przy czym wspólnikami w spółkach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszami w spółce komandytowej mogą być wyłącznie adwokaci lub adwokaci i radcowie prawni, a także prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 126, poz. 1069), a wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej.>

2.  Siedzibę zawodową adwokata, na jego wniosek, wyznacza okręgowa rada adwokacka.


Art. 4b.

1.  Adwokat nie może wykonywać zawodu:

1)  jeżeli pozostaje w stosunku pracy,
2)  jeżeli jego małżonek pełni funkcje [sędziowskie, prokuratorskie lub] w okręgu izby adwokackiej - w organach dochodzeniowo-śledczych,
3)  jeżeli został uznany za trwale niezdolnego do wykonywania zawodu,
4)  jeżeli został ubezwłasnowolniony,
5)  w razie orzeczenia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych albo tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych.

2.  Adwokat nie może wykonywać zawodu w okręgu tej izby, w której spokrewniona z nim osoba do drugiego stopnia lub spowinowacona z nim w pierwszym stopniu pełni funkcje wymienione w ust. 1 pkt 2.

3.  Zakaz przewidziany w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Nowe brzmienie ust. 1 w Art. 4a wchodzi w życie z dniem 10.02.2003 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069) ad. Art. 4b ust. 1 pkt 2 obw. Prez. TK (Dz.U. z 1999 r. Nr 75, poz. 853)


Art. 4c.

1.  O trwałej niezdolności do wykonywania zawodu orzeka okręgowa rada adwokacka.

2.  Uchwała zapada po wysłuchaniu adwokata i jego pełnomocnika ustanowionego spośród adwokatów oraz po zaznajomieniu się z opiniami lub orzeczeniami lekarskimi. Okręgowa rada adwokacka wyznacza pełnomocnika z urzędu, jeżeli adwokat go nie ustanowi.

3.  W razie wszczęcia postępowania o stwierdzenie trwałej niezdolności do wykonywania zawodu, okręgowa rada adwokacka może zawiesić adwokata tymczasowo w wykonywaniu czynności zawodowych. To samo uprawnienie przysługuje okręgowej radzie adwokackiej wtedy, gdy przeciwko adwokatowi zostało wszczęte postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Art. 4d.

1.  Adwokat zawieszony w wykonywaniu czynności zawodowych nie może występować przed sądami lub organami państwowymi i samorządowymi. W okresie zawieszenia adwokat może wykonywać inne czynności, na które uzyskał zezwolenie dziekana.

2.  Czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządu adwokackiego nie przysługuje adwokatowi zawieszonemu w wykonywaniu czynności zawodowych.


Art. 5.

Adwokat przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych składa wobec dziekana ślubowanie treści następującej: "Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej".


Art. 6.

1.  Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

2.  Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.

3.  Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.


Art. 7.

1.  Adwokat podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych korzysta z ochrony prawnej podobnie jak sędzia i prokurator.

2.  Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, określi strój urzędowy adwokatów biorących udział w rozprawach sądowych, uwzględniając uroczysty charakter stroju, odpowiedni do powagi sądu i utrwalonej tradycji.


Art. 8.

1.  Adwokat przy wykonywaniu zawodu adwokackiego korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa.

2.  Nadużycie tej wolności, stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza, podlega ściganiu tylko w drodze dyscyplinarnej.


Art. 8a.

1.  Adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w Art. 4 ust. 1.

2.  Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy adwokatów niewykonujących zawodu.


Art. 8b.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi w drodze rozporządzenia, ogólne warunki ubezpieczenia, o którym mowa w

Art. 8a:

1)  datę powstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia,
2)  podstawowy zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
3)  minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określoną kwotowo,
4)  zakres praw i obowiązków ubezpieczonego i zakładu ubezpieczeń, wynikających z umowy ubezpieczenia.


Art. 9.

1.  Organami adwokatury są: Krajowy Zjazd Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka, Wyższy Sąd Dyscyplinarny oraz Wyższa Komisja Rewizyjna.

2.  Członkami organów adwokatury mogą być tylko adwokaci.


Art. 10.

Naczelna Rada Adwokacka, izby adwokackie i zespoły adwokackie mają osobowość prawną.


Art. 11.

1.  Wybory do organów adwokatury oraz organów izb adwokackich i zespołów adwokackich odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

2.  Kadencja organów adwokatury, organów izb adwokackich i zespołów adwokackich trwa trzy lata, jednakże są one obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.

3.  W Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej i w prezydiach okręgowych rad adwokackich nie można sprawować tej samej funkcji dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Ograniczenie to odnosi się także do kierowników zespołów adwokackich, z tym jednak że w szczególnie uzasadnionych wypadkach zebranie zespołu może wybrać kierownika zespołu na następną kadencję.

4.  Poszczególni członkowie organów, o których mowa w ust. 1, mogą być odwołani przed upływem kadencji przez organ, który ich wybrał.

5.  Nie można łączyć mandatów ustawowych organów samorządu adwokackiego. Ograniczenie to nie dotyczy kierownika zespołu adwokackiego.


Art. 12.

1.  Uchwały organów adwokatury, organów izb adwokackich i organów zespołów adwokackich, dotyczące bezpośrednio poszczególnych osób, powinny zawierać uzasadnienia faktyczne i prawne.

2.  Termin do wniesienia środków odwoławczych przewidzianych w ustawie wynosi czternaście dni od dnia doręczenia orzeczenia lub uchwały.


Art. 13.

Naczelna Rada Adwokacka składa Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej coroczne sprawozdanie z działalności adwokatury oraz przedstawia informacje problemowe.


Art. 14.

1.  Minister Sprawiedliwości zwraca się do Sądu Najwyższego o uchylenie sprzecznych z prawem uchwał organów adwokatury, w terminie 6 miesięcy od daty ich doręczenia.

2.  Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy lub uchyla uchwałę i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu organowi adwokatury z ustaleniem wytycznych co do sposobu jej załatwienia. Skargę spóźnioną Sąd Najwyższy pozostawia bez rozpoznania.

3.  Naczelna Rada Adwokacka, na wniosek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uchyla sprzeczną z prawem uchwałę zgromadzenia izby, w terminie 6 miesięcy od daty jej doręczenia.


Art. 15.

Minister Sprawiedliwości może zwrócić się do Krajowego Zjazdu Adwokatury lub do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do ich właściwości. Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej powinna być podjęta w terminie jednego miesiąca.


Art. 16.

1.  Opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem.

2.  Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, stanowiących podstawę do zasądzenia przez sądy kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich, mając na względzie, że ustalenie opłaty wyższej niż stawka minimalna, o której mowa w ust. 3, lecz nie przekraczającej sześciokrotności tej stawki, może być uzasadnione rodzajem i zawiłością sprawy oraz niezbędnym nakładem pracy adwokata.

3.  Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych, określi, w drodze rozporządzenia, stawki minimalne za czynności adwokackie, o których mowa w ust. 1, mając na względzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata.Dział II
Wykonywanie zawodu adwokata

Art. 17.

Zespół adwokacki jest jednostką organizacyjną adwokatury.

Art. 18.

1.  Członkiem zespołu adwokackiego może być tylko osoba wpisana na listę adwokatów.

2.  O przyjęciu do zespołu decyduje zebranie zespołu adwokackiego.


Art. 21.

[1.  Adwokat powinien zamieszkiwać w miejscowości, w której ma wyznaczoną siedzibę zawodową wykonywania zawodu. Okręgowa rada adwokacka w uzasadnionych wypadkach może zezwolić adwokatowi na inne miejsce zamieszkania.

2.  Naczelna Rada Adwokacka w uzasadnionych wypadkach - po zasięgnięciu opinii zainteresowanych okręgowych rad adwokackich - może zezwolić adwokatowi na zamieszkanie w okręgu innej izby, jeżeli miejscowość zamieszkania jest położona w pobliżu miejscowości, w której ma siedzibę zawodową.]


3.  Adwokat świadczy pomoc prawną z urzędu w okręgu sądu rejonowego, w którym ma wyznaczoną siedzibę zawodową.


Art. 23.

Adwokat - członek zespołu ma prawo do:

1)  udziału w pracach i w dochodzie zespołu, z wyjątkiem okresu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem,
2)  corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego.


Art. 24.

1.  Adwokaci - członkowie zespołów i ich rodziny mają na równi z pracownikami prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby, macierzyństwa i ubezpieczenia rodzinnego oraz z tytułu powszechnego zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich rodzin, przy czym przy ustalaniu prawa do świadczeń i ich wysokości pracę w zespołach traktuje się jako zatrudnienie, a otrzymywane wynagrodzenie - jako wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia.

Art. 19 i 20 skreślone

ust. 1 i 2 w Art. 21 skreśla się z dniem 10.02.2003 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069)

Art. 22 skreślony

Art. 24 traci moc w zakresie uregulowanym (Dz.U. 1997 r. Nr 28, poz. 153 - Art. 170 pkt 8) z dniem 1.01.1999 r.


2.  Zasiłek chorobowy dla adwokatów - członków zespołów jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych począwszy od pierwszego dnia niezdolności do pracy.

3.  Składki na ubezpieczenie społeczne opłacają zespoły adwokackie, spółki jawne, partnerskie lub komandytowe, o których mowa w Art. 4a ust. 1.

Adwokaci wykonujący zawód w kancelariach adwokackich lub w spółkach cywilnych opłacają składki osobiście.

4.  Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa wysokość składek na ubezpieczenie społeczne oraz zasady ustalania podstawy wymiaru tych składek i tryb ich opłacania.

5.  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej, w drodze rozporządzenia, określa:

2)  zasady i tryb zaliczania okresów wykonywania zawodu adwokackiego w kancelariach indywidualnych przed dniem 1 stycznia 1966 r. - przy ustalaniu uprawnień emerytalnych.


Art. 25.

1.  Umowę z klientem zawiera kierownik zespołu adwokackiego w imieniu zespołu; pełnomocnictwa klient udziela adwokatowi.

2.  Kierownik zespołu uwzględnia życzenia klienta co do wyboru adwokata, chyba że uzasadnione względy uniemożliwiają temu adwokatowi udzielenie pomocy prawnej.

3.  W wypadku gdy adwokat prowadzący sprawę nie może wziąć osobiście udziału w rozprawie lub wykonać osobiście poszczególnych czynności w sprawie, może on udzielić substytucji.


Art. 26.

Kierownik zespołu wyznacza z urzędu zastępcę dla adwokata niemającego możności prowadzenia sprawy czasowo lub trwale albo skreślonego z listy adwokatów. Decyzja kierownika zespołu stanowi upoważnienie dla adwokata do prowadzenia sprawy i powinna mieć formę pisemną.


Art. 27.

1.  Adwokat może wypowiedzieć pełnomocnictwo po uzyskaniu zgody kierownika zespołu.

2.  Adwokat, wypowiadając pełnomocnictwo, zawiadamia o tym zainteresowane organy; jest także obowiązany jeszcze przez dwa tygodnie pełnić swe obowiązki, jeżeli nie nastąpiło wcześniejsze objęcie sprawy przez innego adwokata lub zwolnienie ze strony klienta.


Art. 28.

1.  Adwokat może odmówić udzielenia pomocy prawnej tylko z ważnych powodów, o których informuje zainteresowanego. Wątpliwości co do udzielenia lub odmowy udzielenia pomocy prawnej rozstrzyga okręgowa rada adwokacka, a w wypadkach niecierpiących zwłoki - dziekan.

pkt 1 w ust. 5 oraz ust. 6 w Art. 24 skreślony

2.  W sprawach, w których pomoc prawna ma z mocy przepisów prawa nastąpić z urzędu, zwolnić adwokata od udzielenia tej pomocy może tylko organ, który go wyznaczył.


Art. 29.

1.  Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ponosi Skarb Państwa.

2.  Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem sposobu ustalania tych kosztów, wydatków stanowiących podstawę ich ustalania oraz maksymalnej wysokości opłat za udzieloną pomoc.


Art. 30.

Organami zespołu adwokackiego są:

1)  zebranie zespołu,
2)  kierownik zespołu,
3)  komisja rewizyjna w zespołach liczących więcej niż 12 członków, a w zespołach mniejszych, jeżeli zostanie ona powołana uchwałą zebrania zespołu.


Art. 31.

1.  Do zakresu działania zebrania zespołu należy w szczególności:

1)  ocena pracy zawodowej członków zespołu i aplikantów adwokackich,
2)  wybór kierownika, a w miarę potrzeby także jego zastępcy,
3)  odwołanie kierownika lub jego zastępcy przed upływem kadencji,
4)  kontrola działalności kierownika zespołu, a zwłaszcza badanie i zatwierdzanie jego sprawozdań,
5)  wybór komisji rewizyjnej,
6)  uchwalanie preliminarza dochodów i wydatków zespołu,
7)  przyjmowanie nowych członków, wypowiadanie członkostwa w zespole i wykluczanie z zespołu,
8)  podejmowanie uchwały w sprawie zmiany lokalu zespołu,
9)  podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji zespołu.

2.  W ciągu miesiąca od daty doręczenia uchwał zespołu przewidzianych w ust. 1 pkt 2 okręgowa rada adwokacka może zgłosić uzasadniony sprzeciw przeciwko wyborowi kierownika lub zastępcy kierownika i zarządzić ponowne wybory w terminie miesięcznym. Sprzeciw dotyczący tego samego adwokata może być zgłoszony tylko jeden raz.


Art. 32.

1.  Do ważności uchwały zebrania zespołu wymagana jest obecność co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby członków zespołu, przy czym uchwały w sprawach wymienionych w Art. 31 ust. 1 pkt 2, 3, 7 i 9 zapadają tylko większością co najmniej dwóch trzecich głosów członków zespołu obecnych na zebraniu.

2.  Od uchwał zebrania zespołu służy odwołanie do okręgowej rady adwokackiej. Od uchwały okręgowej rady adwokackiej odwołanie nie przysługuje.


Art. 33.

Okręgowa rada adwokacka uchyla lub zmienia uchwałę zebrania zespołu adwokackiego sprzeczną z prawem.


Art. 34.

1.  Okręgowa rada adwokacka może odwołać kierownika zespołu lub jego zastępcę, jeżeli zaniedbują lub naruszają swe obowiązki.

2.  W razie odwołania kierownika zespołu okręgowa rada adwokacka powierza czasowo wykonywanie czynności kierownika jednemu z członków zespołu, któremu nie wolno odmówić przyjęcia tych obowiązków.

3.  W wypadku określonym w ust. 2 wybory kierownika zespołu odbywają się w terminie wyznaczonym przez okręgową radę adwokacką, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od uprawomocnienia się uchwały odwołującej kierownika. Odwołanie wyłącza osobę, której dotyczy, z ponownego wyboru.


Art. 35.

Rozwiązanie zespołu następuje na podstawie uchwały zebrania zespołu lub uchwały okręgowej rady adwokackiej.


[Art. 36.

Okręgowa rada adwokacka dokonuje wizytacji zespołów adwokackich, kancelarii adwokackich, spółek z wyłącznym udziałem adwokatów oraz adwokatów w spółkach z udziałem adwokatów i radców prawnych.]<Art. 36.

Okręgowa rada adwokacka dokonuje wizytacji:

1)  zespołów adwokackich,
2)  kancelarii adwokackich,
3)  spółek z wyłącznym udziałem adwokatów,
4)  adwokatów w spółkach z udziałem adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych wpisanych na listę prawników zagranicznych,
5)  prawników zagranicznych wpisanych na listę prawników zagranicznych, prowadzoną przez okręgową radę adwokacką.>Art. 37.

Przepisy działu niniejszego stosuje się odpowiednio do adwokatów wykonujących zawód w kancelarii adwokackiej oraz w spółkach, o których mowa w Art. 4a ust. 1.

Nowe brzmienie Art. 36 wchodzi w życie z dniem 10.02.2003 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069)


Art. 37a.

1.  Adwokat wykonujący zawód w kancelarii adwokackiej oraz w spółkach, o których mowa w Art. 4a ust. 1, obowiązany jest zapewnić zastępstwo w przypadku urlopu lub innej przemijającej przeszkody tak, aby prowadzone przez niego sprawy nie doznały uszczerbku.

2.  Dziekan wyznacza z urzędu zastępcę adwokata, o którym mowa w ust. 1, niemającego czasowo lub trwale możliwości wykonywania zawodu, jak również w wypadku skreślenia z listy adwokatów. Decyzja dziekana stanowi upoważnienie adwokata do prowadzenia spraw i powinna mieć formę pisemną.Dział III
Izby adwokackie

Art. 38.

Izbę adwokacką stanowią adwokaci i aplikanci adwokaccy, mający siedzibę zawodową na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę w szczególności podział terytorialny administracji sądowej.


Art. 39.

Organami izby adwokackiej są:

1)  zgromadzenie izby składające się z adwokatów wykonujących zawód oraz delegatów pozostałych adwokatów,
2)  okręgowa rada adwokacka,
3)  sąd dyscyplinarny,
4)  komisja rewizyjna.


Art. 40.

Do zakresu działania zgromadzenia izby adwokackiej należy:

1)  wybór delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury,
2)  wybór dziekana, prezesa sądu dyscyplinarnego, przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz członków i zastępców członków okręgowej rady adwokackiej, sądu dyscyplinarnego i komisji rewizyjnej,
3)  uchwalanie budżetu izby i ustalanie wysokości składek rocznych na potrzeby izby,
4)  określanie minimalnej i maksymalnej liczby członków izby adwokackiej,
5)  rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności okręgowej rady adwokackiej,
6)  zatwierdzanie - po wysłuchaniu wniosków komisji rewizyjnej - zamknięć rachunkowych i udzielanie okręgowej radzie adwokackiej absolutorium,
7)  podejmowanie innych uchwał.


Art. 41.

1.  Zwyczajne zgromadzenie izby - zwoływane przez okręgową radę adwokacką - odbywa się raz do roku.

2.  Nadzwyczajne zgromadzenie zwołuje się na żądanie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, okręgowej rady adwokackiej, komisji rewizyjnej lub jednej trzeciej adwokatów członków izby. Zgromadzenie zwołuje się w ciągu sześciu tygodni od zgłoszenia żądania.


Art. 42.

1.  Okręgowa rada adwokacka składa się z dziekana, pięciu do piętnastu członków i z dwóch do czterech zastępców członków.

2.  Prezesowi sądu dyscyplinarnego i przewodniczącemu komisji rewizyjnej przysługuje prawo do uczestnictwa w posiedzeniach okręgowej rady adwokackiej.


Art. 43.

1.  Okręgowa rada adwokacka wybiera ze swego grona jednego lub dwóch wicedziekanów, sekretarza, w razie potrzeby zastępcę sekretarza, skarbnika i rzecznika dyscyplinarnego, którzy łącznie z dziekanem stanowią prezydium rady. Ponadto okręgowa rada adwokacka wyznacza - spośród adwokatów - zastępców rzecznika dyscyplinarnego oraz powołuje przewodniczącego i członków zespołu wizytatorów.

2.  Prezydium przygotowuje posiedzenia rady.


Art. 44.

1.  Do zakresu działania okręgowej rady adwokackiej należą wszystkie sprawy adwokatury, których załatwienia ustawa nie zastrzega organom adwokatury oraz innym organom izb adwokackich, organom zespołów adwokackich lub organom państwowym.

2.  Do zakresu działania okręgowej rady adwokackiej należy występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszczęcie postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami ustawy.

3.  Okręgowa rada adwokacka może zawiesić w czynnościach zawodowych, do czasu uiszczenia należności, adwokata, który zalega - pomimo wezwania - z zapłatą składki dłużej niż 6 miesięcy.


Art. 45.

1.  Do ważności uchwały okręgowej rady adwokackiej wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym dziekana lub wicedziekana.

2.  Uchwała okręgowej rady adwokackiej zapada większością głosów; w razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.

3.  Uchwały w sprawach osobowych zapadają w głosowaniu tajnym. W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący, który ujawnia swój głos.


Art. 46.

Od uchwały okręgowej rady adwokackiej, podjętej w pierwszej instancji, służy zainteresowanemu odwołanie do Naczelnej Rady Adwokackiej.


Art. 47.

1.  Uchwała okręgowej rady adwokackiej w sprawie wpisu na listę adwokatów powinna być podjęta w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku o wpis. Uchwała okręgowej rady adwokackiej w sprawie wpisu na listę aplikantów adwokackich powinna być podjęta w ciągu dwóch miesięcy po przeprowadzeniu konkursu przez okręgową radę adwokacką.

2.  Od ostatecznej decyzji odmawiającej wpisu na listę adwokatów lub aplikantów adwokackich służy zainteresowanemu odwołanie do Ministra Sprawiedliwości zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.


Art. 48.

1.  Dziekan reprezentuje okręgową radę adwokacką, kieruje jej pracami, przewodniczy na jej posiedzeniu oraz wykonuje czynności przewidziane w niniejszej ustawie.

2.  Wicedziekan jest stałym zastępcą dziekana.

3.  Dziekan może udzielić adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu ostrzeżenia za dopuszczenie się uchybienia mniejszej wagi. Decyzja dziekana podlega zaskarżeniu do okręgowej rady adwokackiej.

4.  Inne decyzje dziekana podlegają zaskarżeniu w wypadkach przewidzianych w ustawie.


Art. 49.

Okręgowa rada adwokacka prowadzi listę adwokatów i aplikantów adwokackich, której odpis przesyła corocznie Naczelnej Radzie Adwokackiej, właściwym prezesom sądów apelacyjnych, sądów wojewódzkich i właściwym prokuratorom apelacyjnym i wojewódzkim oraz zawiadamia o zmianach na tej liście.


Art. 50.

Do zakresu działania sądu dyscyplinarnego należy wydawanie orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych członków izby.


Art. 51.

1.  Sąd dyscyplinarny składa się z prezesa, wiceprezesa, sześciu do dwudziestu trzech członków oraz trzech zastępców członków.

2.  Sąd dyscyplinarny orzeka w kompletach składających się z trzech sędziów.


Art. 52.

Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej i gospodarczej okręgowej rady adwokackiej oraz kontrola wykonywania uchwał zgromadzenia izby.


ad. Art. 49 (kursywa)
obecnie: sądów okręgowych (Dz.U. Nr 160, poz. 1064); prokuratorom okręgowym
(Dz.U. Nr 162, poz. 1123).Art. 53.

Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, trzech do pięciu członków oraz dwóch zastępców członków.Pozostałe działy znajdziesz w portalu:
ADWOKATURA, Strony Adwokatury Polskiej

§

Ds. polsko-niemieckich


§

Pragmatyka żołnierzy zawodwowych


§

specjalizacja OGÓLNA


§

Administracyjne


§

Antymonopolowe i konkurencji


§

Arbitrażu


§

Autorskie


§

Bankowość


§

Budowlane i nieruchomości


§

Celne i dewizowe


§

Cywilne


§

Spadkowe


§

Rozwody


§

Federacji Rosyjskiej


§

Gospodarcze i Handlowe


§

Karne


§

Karno skarbowe i kontroli skarbowej


§

Medyczne


§

Morskie


§

Nieruchomości


§

Ochrony środowiska


§

Papiery wart. i publicznego obr.


§

Podatkowe


§

Postępowania sądowego


§

Pracy


§

Prywatyzacji


§

Przedsięwzięcia gospodarcze


§

Przewozowe


§

Rodzinne


§

Spółek


§

Środków masowego przekazu


§

Telekomunikacyjne i nowych technologii


§

UE i Światowej Organizacji Handlu


§

Upadłościowe i układowe


§

Wekslowe


§

Windykacja należności gospodarczych


§

Zamówień publicznych


§

Imigracyjne


§

Wypadkowe


§

Obrotu Nieruchomościami


§

Dochodzenie Roszczeń przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu


§

Sprawy karno-gospodarcze


§

OdszkodowawczeEsklep, portal, strony www, esklepy, sklep internetowy

stat4u